فرم اعلام همکاری

اعلام تمایل به همکاری پروژه ای
 • نام*نام کامل
  0
 • نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • کدملی*
  2
 • جنسیت*
  3
 • تاریخ تولد*
  4
 • تاهل*تجرد
  5
 • 6
 • مقطع تحصیلی فعلی*فقط یکی انتخاب کنید
  دکترا
  کارشناسی ارشد
  کارشناسی
  7
 • رشته و گرایش*
  8
 • مقطع تحصیلی قبلی*فقط یکی انتخاب کنید
  کارشناسی ارشد
  کارشناسی
  کاردانی
  دیپلم
  9
 • رشته و گرایش*نام کامل
  10
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  11
 • آیا توانمندی بازاریابی و جذب کار (در یکی از زمینه های امکان سنجی طرحها، مطالعات فنی، اقتصادی، مالی و یا خدمات مشاوره مدیریتی و یا ثبت نام گروهی آموزشهای تخصصی مدیریتی) دارید؟*قدری توضیح دهید
  12
 • آیا توانمندی مشارکت در تیمهای مطالعات اقتصادی یا مدیریتی یا استقرار یکی از انواع ایزوها یا ازاین قبیل دارید؟*قدری توضیح دهید
  13
 • آیا در زمینه بازاریابی خدمات مشاوره ای در حوزه اقتصاد و مدیریت سوابقی دارید؟*قدری توضیح دهید
  14
 • آیا در زمینه ثبت نام گروهی آموزشهای تخصصی مدیریت سوابقی دارید؟*قدری توضیح دهید
  15
 • درحال حاضر به چه کاری مشغول هستید؟*
  16
 • آیا آماده همکاری با ما بصورت پروژه ای و یا درصدی و یا دورکاری هستید؟*
  17
 • به چه نرم افزارهای اقتصادی و مدیریتی تسلط دارید؟*
   
  18
 • به کدام زبانهای خارجی تسلط دارید؟*
  19
 • تاریخ*تاریخ تکمیل فرم
  20
 • عکس*عکس با حجم کمتر از 200KB آپلود فایل عکس
   21
  • تصویرکارت ملی*کمتر از 200KB آپلود کارت ملی
    22
   • فایل آخرین مدرک تحصیلی*کمتر از 500KB آپلود
     23