گزیده اخبار

نمایشگاه بین المللی مشهد از تاریخ ۳ تا ۶ مهرماه ۱۳۹۸
شرکت در نمایشگاه بین المللی مشهد - مهرماه ۹۸

نمایشگاه بین المللی مشهد از تاریخ ۳ تا ۶ مهرماه ۱۳۹۸

شرکت "ایده پردازان توسعه فناوری و مدیریت پاژ(توف مپ)" در سالن انوری متعلق به انجمن شرکت های دانش بنیان واقع در نمایشگاه بین المللی مشهد از تاریخ ۳ تا ۶ مهرماه حضوری فعال داشت.

ادامه مطلب