صدورگواهینامه

تعداد بازدید:۹۹۹

برای کلیه فراگیران دوره ها، ورکشاپها و سمینارهای آموزشی، گواهینامه معتبر به زبان انگلیسی صادر می شود. اعتبار و صحت گواهینامه های صادره مرکز MIT Academy از طریق ایمیل قابل استعلام است. همه گواهینامه ها دارای شماره سریال معتبر می باشد.

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۷