مطالب مرتبط با کلید واژه

تحلیلگر کسب وکار


دوره تحلیل کسب وکار(BA)

برگزاری اولین دوره "پرورش تحلیلگر کسب وکار"

اولین دوره پرورش تحلیلگر کسب و کار Business Analyst در مشهد به مدت یک هفته از تاریخ ۲۱ تا ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۷ بر اساس استفاده از راهنمای استاندارد جهانی BABOK Ver.۳, ۲۰۱۵ کانادا با همکاری دانشگاه صنعتی سجاد برگزار شد.

ادامه مطلب